Medlemsinfo 2/2021

Medlemmer i laget skal ha fått tilsendt informasjon fra leder. Om du som medlem ikke har mottatt, sjekk ditt spamfilter eller spør om å få tilsendt på nytt. Dessverre opplever vi at medlemmer ikke alltid mottar mail som bli sendt ut. Fint om alle sjekker og oppdaterer sin mail på Norges Birøkterlag sin medlemsside. Det blir hentet ut ny medlemsliste for informasjon hver gang vi sender ut mail.

Kikk-off seminar 2021

16.februar 2021 kl 19-21 arrangeres Digitalt avspark etter sammenslåing av Bergenske og Sotra Birøkterlag. Manuel Hempel og Leif-Helge Molvik kommer til å forelese om henholdsvis varroa og årshjul på vestlandet. Styremedlemmene i det nye laget kommer til å presentere seg og fortelle om sine arbeidsområder i laget. Medlemmer får tilsendt informasjon på mail for deltagelse.

Påmelding åpnet for nybegynnerkurs i birøkt 2021

Kurset følger en hel sesong som starter i mars og avsluttes i november. Som deltager får du en innsikt i hva en trenger å vite for å starte opp med egen birøkt. Man kan også gå kurset om en bare ønsker å vite mer om hvordan bier lever. De fleste av samlingene vil være ute i bigård hos en av våre dyktige birøktere.

Sotra og Bergenske birøkterlag er slått sammen

Den 7.1 ble det holdt ekstraordinært årsmøte i anledning sammenslåing av lagene Sotra og Bergenske birøkterlag. Navn for det nye storlaget er ikke bestemt, dette er noe det nye styret vil utarbeide i løpet av året.

Sammensetning av styret for Bergenske og Sotra birøkterlag 2021:

Vegard Helland, leder for et år

Elsi Hauger, kasserer for to år

Manuel Hempel, styremedlem for to år

Leif-Helge Molvik, styremedlem for to år

Fredrik Lindseth, styremedlem for et år

Leila Frid, styremedlem for et år

Mads Hus, styremedlem for et år

Hilde Wake, vara styremedlem for et år

Cato Erichsen, vara styremedlem for et år

Ørjan Hjortland, revisor

Valgkomiteen består av:

Agnete Andersen, valgt for tre år

Trine Berg, valgt for to år

Henrik Storm, valgt for et år

Marit Ubbe, valgt for et år

For å sikre representanter for begge lagene er har styret flere styremedlemmer i 2021.

Praksis for nybegynnerkurset

Innvintring og slynging

Nå har vi hatt siste praksis for de som har gått nybegynnerkurset i birøkt. Med tilpasninger etter smitteregler gikk det fint å gjennomføre praksis for hele kurset. Siste praksis tok for seg slynging, honningbehandling og innvintring. Her er noen bilder fra Helgheim gård hos Dan Sundhordvik.

Kursdeltagerne er med på innvintring av bifolk hos Dan. Fotograf: Line Solberg Seim

Praksis på lyngtrekk

I august var det praksis på lyngtrekk. Her er bilder fra Atle Allertsen sin lyngbigård. Det ble vist høsting. Er honningen moden, hvor mye av tavlene er dekket med voks? Refraktometer blir brukt for å måle vannprosent. Sjekk av dronning, er det en paret dronning i kuben?

Hjelp til å fange svermer

Juni er tiden for sverming. Bergenske birøkterlag kan hjelpe med å fange svermer.

Bergenske Birøkterlag tar ikke noe ansvar for direkte eller indirekte skader som disse måtte påføre. 
Eventuell kostnad for å fange svermen vil bli opplyst ved kontakt. Har du en birøkter du mistenker kan være eier av sverm, må du gjerne ta direkte kontakt med vedkommende.
Vi kan også fjerne vepse og humlebol, der det ikke kreves byggfaglig kompetanse. 
Alternativet er å kontakte skadedyr selskap, disse vil kunne sannere svermer med bier og andre insekter.
Bergenske birøkterlag benytter sertifiserte birøktere som er godkjent til å behandle svermer ihht gjeldende regelverk, og vil tilstrebe å gi svermen nytt liv i ny kube. 

Kontaktperson for hjelp til å fange svermer:

Hans Christian Berntzen på telefon 92438714

Praksis for dronningavl kurs

For dronningavlkurset har vi nå hatt samlinger med omlarving og visning av fylling av parekassetter. Det har vært lærerikt og flere birøktere har nå fått svar på alle de spørsmålene som er rundt dette.

Dronning som er nymerket og klar for parrekassett.

Nybegynnerkurset i birøkt 2020

Praksis for årets nybegynnerkurs er godt i gang. Det var nok litt usikkert om vi i det hele tatt skulle klare å få det til i år. Men etter organisering med grupper på fem gikk det greit. Vi i styret et lettet og glade for at vi kunne gi et kurstilbud til nybegynnere også i år. Det er flere kursdeltagere på nybegynnerkurs enn tidligere og derfor enda større grunn til å gjennomføre.Teorien ble avviklet med Manuel Hempel på Zoom og alle fikk kurset rett hjem i stuen.

Ved Alf Helge Søyland sine bikuber på Milde. Hilde Kjostvedt, til høyre i bildet, studerer en ramme sammen med kurskollegaer.

Nybegynnerkurs har flere andre steder måttet avlyses. Heldigvis er mye av undervisningen ute og om noen i laget har teknisk innsikt for å gjennomføre nettundervisning er det mulig likevel.

Praksis i Vegard Helland sin bigård. Fotograf: Haakon Laastad

Her starter vi med å studere yngel, celler og pollen i tavlene. Det er ikke vanskelig å bli fascinert. Neste gang for praksis er vi godt ute i juni. Da har det skjedd mye i bikubene og enda mer å se og lære.

De som tilhører risikogruppe og ikke vil møte får gjennomført praksis til neste år. Likeså for de som er syke og går glipp av praksis.

Husk på loven om dyrevelferd nå i korona krisen

Vandrebirøkt blir kanskje enda viktigere i år blant annet for å sørge for god pollinering og rik høst av frukt og bær i Norge.

Noen birøktere vil sikkert lurer på hvordan sesongen vil bli dette året med alle restriksjoner som følge av korona krisen. Alle må selvsagt ta ansvar for å hindre smitte, men biene har også krav på stell uavhengig av situasjonen samfunnet er i nå.

Reguleringer om ferdsel er noe som vil kunne forandre seg underveis avhengig av utvikling av smitte, og lokale restriksjoner vil kunne iverksettes.

Om du har en bigård i en annen kommune enn din bokommune og det blir strengere kontroll for reise mellom kommuner kan en ta kontakt med kommunen. Med utgangspunkt i lov om dyrevelferd, hvor formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr, kan en orientere kommunen om at du skal reise for å røkte biene dine. Behovet ditt for å føre tilsyn i bigården vil være å sikre god dyrehelse, og gjennomføre sykdomsforebyggende tiltak.

Honningbier er inkludert i lov om dyrevelferd:

  1. § 3.Generelt om behandling av dyr: Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.
  2. § 6.Kompetanse og ansvar: Dyreholder skal sørge for at dyr blir ivaretatt av tilstrekkelig og faglig kompetent personell. Andre skal ha nødvendig kompetanse til den aktiviteten de utfører. Foresatt skal ikke la barn under 16 år ha et selvstendig ansvar for dyr. Dyreholder skal ikke overlate dyr til personer som det er grunn til å tro ikke kan eller vil behandle dyret forsvarlig.
  3. § 8.Driftsformer, metoder, utstyr og tekniske løsninger: Dyreholder skal påse at driftsformer, metoder, utstyr og tekniske løsninger som brukes til dyr, er egnet til å ivareta hensynet til dyrenes velferd.
  4. § 24.Tilsyn og stell: Dyreholder skal sikre at dyr får godt tilsyn og stell, herunder sikre at:
a)fôr, beite og vann er av god kvalitet, dekker dyrets behov for næring og væske og fremmer god helse og velferd. Dyr skal ikke tvangsfôres eller tvangsvannes, med mindre det skjer av dyrehelsemessig grunn,
b)dyr beskyttes mot skade, sykdom, parasitter og andre farer. Syke og skadde dyr skal gis forsvarlig behandling og avlives om nødvendig,
c)spredning av smitte begrenses, og
d)dyr, der det er relevant, blir tilstrekkelig tamme til å kunne håndteres og stelles på dyrevelferdsmessig forsvarlig måte. Se lenke: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97?q=lov%20om%20dyre  

I «Forskrift om birøkt» vises det også til at du har ansvar og plikter som ikke er mulig å gjennomføre uten tilstrekkelig tilsyn i bigården.

Om du får problemer med å stelle kubene dine ved egen sykdom må du ikke nøle med å ta kontakt med laget for å få hjelp til dette.