Styremøte i oktober

Vi gjorde en opptelling av antall besøk på medlemstreffene. I tabellen under ser du antall besøkende per gruppe.

OmrådeAntall medlemmerAnsvarligMedlemsmøter avholdt
Bergen50Manuel HempelIkke holdt
Bergen Nord51Vegard Heland12 personer 12.5
Bergen Sør43Elsi Hauger12 personer 5.5
Bergen Vest48Trine Nergaard6 personer 24.5
Nordhordaland56Leif-Helge Molvik12 personer 13.mai
Os35Sabine Henlin-Strømmegruppe sammen med Elsi
Øygarden33Bjarte Tennfjord12 personer 4.5
Voss15Anne Jordalen5 personer 12.5

Resultat av ekstraordinært styremøte for Norges Birøkterlag var at det ble stort flertall for salg av Birøktens hus.

På Fylkesledermøtet vil det bli tatt opp saker i forbindelse med forhandlinger i landbruket. Økt kubetilskudd og at Opplysningskontoret for mat kan markedsføre honning mer. Avløserproblematikk vil også bli diskutert.

Styret ønsker flere aktive medlemmer. Vi ønsker at vara medlemmer skal være mer dedikert og ha en større rolle i styret og at de bli honorert på samme måte som andre styremedlemmer og ha møteplikt. Valgkomite bestemmer størrelse på honorar.

For vossakomiteen ønsker styret at laget bidrar for å dekket reise og opphold for deltagelse på birøkterkonferanser intill 30.000:- totalt. Dette for å hente inspirasjon og kompetanse til senere Vossamøter.

For oksalsyrebehandling gjør vi som i fjor. Medlemmene får utdelt ferdig utblandet oksalsyre i 50 ml sprøyter.

Nybegynnerkurset skal evalueres som vi pleier og nytt kurs vil bli satt opp over nyttår. Vi ønsker å kjøre kurs i videregående birøkt som i år. Vi ønsker heller fordypning for eksisterende birøktere enn rekruttering av nye birøktere. Sertifiseringskurs vil bli satt opp fortløpende ettersom det melder seg interesserte.

Prosess for å fastsette logo for laget blir satt i gang. Leila og Manuel lager forslag for gjennomføring i samarbeid med styret, som vedtar forslag for gjennomføringen.

Styremøte i august

Sak om salg av Birøktens hus ble behandlet som forberedelse til ekstraordinært årsmøte i Norges Birøkterlag 21.9

Styret diskuterte sak om innmelding av mistanke ved misskjøtsel av bikuber. Det ble vedtatt at styret skal melde til mattilsynet når det er fare for liv og helse av biene. Mindre alvorlige avvik kan meldes til birøkteren (eieren av kubene). Han/hun må følge opp saken og sørge for at alt er etter forskrift.

Prosess med årsmøte settes i gang. Valgkomiteen skal kontaktes og flere i styret er på valg i år.

Styremøte i juni

Vi ønsker må spre budskap om å telle varroa i juni uke 25

Flere meldinger om birøktere som har hatt dronninger der de har gått tom for sæd året etter paring. VI er bekymret for overbelastning på parestasjonene. Det gjøres ikke tiltak for dette i år, men ønsker å legge plan for bedre grunnlag til neste år.

Arrangement i forbindelse med Verdensdag for bier skapte entusiasme selv om besøkene ikke var så mange. Vi kan prøve å arrangere dette på nytt til neste år.

Avleggerkurset hadde god gjennomføring og kan gjentas ved senere år.

Det er gjennomført medlemsmøter de fleste bydeler. Vi håper dette kan bli en fast ordning for å stimulere til nettverksbygging og sosialt samvær birøktere imellom.

Verdensdag for bier ble markert

FN har definert 20. mai for å markere viktigheten av bier og andre pollinatorer. Dette ble vedtatt i en resolusjon 2017 av FNs generalforsamling. Bier og andre pollinatorer er i økende grad truet pga menneskelig aktivitet. Dagen markeres for å øke bevisstheten rundt polinatorenes rolle i økosystemet og for å kunne stimulere prosjekter som jobber for å bevare pollinatorer. FN oppfordrer til at alle kan gjøre tiltak for å bevare insekter i sitt nærmiljø.

Birøkterlaget var del av et bergensomfattende prosjekt ledet av Tomas Borovjak. Han hadde avtalt med flere aktører om å være med den aktuelle helgen rundt verdensdag for bier 20.-22.5.

Trykk på lenken under for å se hele arrangementet:

Verdensdag for bier 2022

Tomas Borovjak, Leila Frid og Ann Kristine Aanonsen tilbød folk om å komme for å se bier på nært hold i kubene. Verdensdag for bier kommer til å bli arrangert til neste år.

Årets fjerde styremøte i april 2022

Gode tilbakemeldinger for regnskapskurset med Kjell Thorsen. Kurset er anbefalt å kjøres igjen.

Manuel ønsker å dele forskningsresultater om hvordan man kan stimulere oppbygging av fatbody reserver hos biene.

Sak om kursholder for avleggerkurset ble avgjort.

Styret slår fast et timehonorar på 200:- til kurs og lignende, der ikke annet er avtalt. Honorar skal fastsettes hver enkelt gang.

Medlemsmøtene er godt i gang og de fleste har eller har planlagt sine første treff.

Styret ønsker alle en god sesong!

Årets tredje styremøte gjennomført i mars 2022

Vi vier dette styremøtet til å planlegge lokale birøktergrupper. Gruppene skal kunne bli sosiale møtepunkt og ingen skal trenge å reise langt for å treffe andre som driver med bier. Man kan legge inn det man vil av aktivitet, prat om bier el lignende. Hygge seg med litt mat og drikke om det passer. Treff ute eller inne. Hver gruppeleder sender ut mail til medlemmene og inviterer til et treff. Bli kjent med birøktere i nærområdet. Tema kan være sverming, dronetavler, årshjulet, oksalsyredrypping, avløser/vikarløsning. Gruppeleder får refundert inntil 1000:- for bevertning på treffene. Første treff skal være gjennomført før 7. juni.

Per nå er gruppeindelingen som følger:

OmrådeAntall medlemmer
Bergen50
Bergen Nord51
Bergen Sør43
Bergen Vest48
Nordhordaland56
Os35
Øygarden33
Voss15

Neste sak handlet om ukrainske flyktninger. Ukraina er en stor honningprodusent og det er sannsynlig at flyktninger som kommer til Norge er birøktere som har forlatt sine bier. For å hjelpe disse birøkterne kunne man invitere til bigårder i Bergensområdet. Laget skal undersøke med ukrainsk forening hvor stort behov det er for å invitere ukrainske birøktere. Dersom behov kan laget formidle kontakt med birøktere som vil invitere til sine bigårder.

Sak om parestasjonene ble diskutert etter dette. Vi kommer til å ha egne regler for parestasjonene som ifjor. Dette kommer til å bli formidlet til medlemmene på et møte før sommeren, slik at alle har mulighet å stille spørsmål og få god informasjon.

Sak om logo for laget vil vi gjerne jobbe med, men det er veldig travelt med andre aktiviteter og saken utsettes.

Årets andre styremøte i februar 2022

Her kommer et sammendrag av det som ble gjennomgått under møtet.

Årets Vossamøte er under planlegging. Manuel Hempel, Leif-Helge Molvik og Anne Jordalen er i årets Vossamøtekomite. Tema denne gangen vil være pollinering og praktisk birøkt.

Kurs i økonomi ved Kjell Thorsen er under planlegging.

Diskusjon av regler for parestasjon blir tatt opp. Dette vil bli tatt opp til diskusjon og vedtatt ved neste styremøte i mars.

Laget har nå kjøpt inn to nye halvautomatiske slynger som står på lageret for utlån.

Leila informerer om kurs som er under planlegging. Årets kurs er nybegynnerkurs med 51 deltagere, videregående kurs med 30 deltagere og avleggerproduksjonskurs under planlegging. Sertifiseringskurs arrangeres fortløpende etter meldt interesse. Det er gjennomført et kurs og neste kurs er pågående.

For sosiale samlinger er det planlagt treff på Bien Snackbar, arrangement for familier helgen i forbindelse med Verdens dag for Bier 20.-22. Mai, deltakelse på Arboretets dag i mai. Det er også opprettet en facebook side for laget. Dette er nytt fra i år og den kan brukes til å promotere arrangement og annonsere for kurs.

Vi skal også jobbe med å få frem ny logo for laget.

Alf Helge Søyland vil ha ansvar for pollineringsavtale med Hardanger i år.

Årets første styremøte er gjennomført for 2022

Her kommer kort informasjon om hva som ble behandlet på styremøtet

Gjennomgang og fordeling av ansvarsområder ved leder Vegard Helland:

Leila Frid fortsetter med kurs og sosiale treff for birøktere. Utover Nybegynnerkurs, sertifiseringskurs og dronningavlskurs kan det planlegges videregående kurs og kortere temakurs der innhold kan være for eksempel varroa og regnskap i birøkt. Skal også ha ansvar for hjemmesiden.

Manuel Hempel jobber videre med å arrangere Vossamøtet og ha ansvar for fagkunnskap. Ønske om å involvere medlemmene i sammensetningen av programmet ved kontakt i sosiale medier, nettsiden og mail.

Leif Helge Molvik fortsetter med sykdom, voks og avl som ansvarsområde. Stiller i Vossamøtekomiteen. Planlegger ny plass for paring av krainer i nordhordaland. Har ansvar for fylkesdronninger.

Styret ønsker å få Nordvik godkjent som parestasjon og vil jobbe for dette i år.

Elsie Hauger fortsetter som kasserer, delta på Arboretets dag. Ha ansvar for støtteordninger, plasseringer av lagets midler, momskompensasjon og utstyr mm.

Vegard Helland tar ansvar for gjennomføring av pollineringsavtale i tillegg til ledervervet.

Styret har dette året et ønske om å danne mindre grupper med lokale medlemssamlinger.

Praksis i for nybegynnere i bienes lyngparadis

Fotograf: Steinar Maximo Valenius

Hele sesongen har vært god for birøktere denne sommeren. Lyngblomstringen skuffer heller ikke. Forrige uke var det igjen ny praksis for årets nybegynnerkurs. Vi har klart å gjennomføre kurset i år til tross for strenge restriksjoner om å ikke samles overkommunegrenser. Takket være fleksible instruktører og tålmodige deltagere har dette gått bra. Det er viktig for en ny birøkter å kunne følge en hel sesong, for å kunne ivareta egne bier. For ukens praksis var det tema å se om honningen er moden, finnes fremdeles dronning og yngel? Kanskje det til og med var litt honning å høste.

Fotograf: Steinar Maximo Valenius

Medlemsinfo 2/2021

Medlemmer i laget skal ha fått tilsendt informasjon fra leder. Om du som medlem ikke har mottatt, sjekk ditt spamfilter eller spør om å få tilsendt på nytt. Dessverre opplever vi at medlemmer ikke alltid mottar mail som bli sendt ut. Fint om alle sjekker og oppdaterer sin mail på Norges Birøkterlag sin medlemsside. Det blir hentet ut ny medlemsliste for informasjon hver gang vi sender ut mail.