Husk på loven om dyrevelferd nå i korona krisen

Vandrebirøkt blir kanskje enda viktigere i år blant annet for å sørge for god pollinering og rik høst av frukt og bær i Norge.

Noen birøktere vil sikkert lurer på hvordan sesongen vil bli dette året med alle restriksjoner som følge av korona krisen. Alle må selvsagt ta ansvar for å hindre smitte, men biene har også krav på stell uavhengig av situasjonen samfunnet er i nå.

Reguleringer om ferdsel er noe som vil kunne forandre seg underveis avhengig av utvikling av smitte, og lokale restriksjoner vil kunne iverksettes.

Om du har en bigård i en annen kommune enn din bokommune og det blir strengere kontroll for reise mellom kommuner kan en ta kontakt med kommunen. Med utgangspunkt i lov om dyrevelferd, hvor formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr, kan en orientere kommunen om at du skal reise for å røkte biene dine. Behovet ditt for å føre tilsyn i bigården vil være å sikre god dyrehelse, og gjennomføre sykdomsforebyggende tiltak.

Honningbier er inkludert i lov om dyrevelferd:

  1. § 3.Generelt om behandling av dyr: Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.
  2. § 6.Kompetanse og ansvar: Dyreholder skal sørge for at dyr blir ivaretatt av tilstrekkelig og faglig kompetent personell. Andre skal ha nødvendig kompetanse til den aktiviteten de utfører. Foresatt skal ikke la barn under 16 år ha et selvstendig ansvar for dyr. Dyreholder skal ikke overlate dyr til personer som det er grunn til å tro ikke kan eller vil behandle dyret forsvarlig.
  3. § 8.Driftsformer, metoder, utstyr og tekniske løsninger: Dyreholder skal påse at driftsformer, metoder, utstyr og tekniske løsninger som brukes til dyr, er egnet til å ivareta hensynet til dyrenes velferd.
  4. § 24.Tilsyn og stell: Dyreholder skal sikre at dyr får godt tilsyn og stell, herunder sikre at:
a)fôr, beite og vann er av god kvalitet, dekker dyrets behov for næring og væske og fremmer god helse og velferd. Dyr skal ikke tvangsfôres eller tvangsvannes, med mindre det skjer av dyrehelsemessig grunn,
b)dyr beskyttes mot skade, sykdom, parasitter og andre farer. Syke og skadde dyr skal gis forsvarlig behandling og avlives om nødvendig,
c)spredning av smitte begrenses, og
d)dyr, der det er relevant, blir tilstrekkelig tamme til å kunne håndteres og stelles på dyrevelferdsmessig forsvarlig måte. Se lenke: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97?q=lov%20om%20dyre  

I «Forskrift om birøkt» vises det også til at du har ansvar og plikter som ikke er mulig å gjennomføre uten tilstrekkelig tilsyn i bigården.

Om du får problemer med å stelle kubene dine ved egen sykdom må du ikke nøle med å ta kontakt med laget for å få hjelp til dette.

Legg igjen en kommentar